Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032036 nr. 15

32 036 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2010

In uw brief van 25 maart jl. (2010D15208/2010D15196) verzoekt u mij te informeren over de mogelijkheden om de wettelijke verankering van de bevoegdheid tot claw back van onterecht toegekende bonussen te versnellen. U geeft hierbij voorlopig aan het algemeen overleg op 31 maart aanstaande waarvoor de eerder toegezonden brieven betreffende dit onderwerp zijn geagendeerd, te willen handhaven.

Ik span mij ten zeerste in om het traject met betrekking tot de wettelijke verankering van claw back te versnellen. Daarbij acht ik het uiteraard wel van belang om tevens de vereiste zorgvuldigheid en wetgevingskwaliteit te bewaken. Ik zal u 7 april een brief zenden met verregaande uitwerking van de wettelijke verankering van claw back, waarbij een goede balans gevonden kan worden tussen de vereiste snelheid en zorgvuldigheid. Om deze reden heb ik u verzocht om het algemeen overleg van 31 maart aanstaande samen te voegen met het algemeen overleg van 14 april. Op basis van de brief met uitwerking kunnen wij tijdens het algemeen overleg dat al gepland is op 14 april of op een ander moment, gedegen van gedachten wisselen over de integrale vormgeving van deze maatregels en (de timing van) het verdere wetgevingsproces. Ik hoop dat u wilt overwegen beide algemeen overleggen alsnog samen te voegen.

Verder kan ik u naar aanleiding van uw verzoek om nadere informatie over de internationale stand van zaken van de financiële hervormingen mededelen dat er op dit moment geen concrete data of dwingende redenen zijn die vereisen dat er op korte termijn overleg met de Kamer plaats vindt. In de brief van 15 december 2009 over de voortgang en voornemens van de financiële hervormingen staan ten aanzien van de verschillende hervormingen enkele concrete data genoemd. Uitwerking en consultatie van de voorstellen vindt op dit moment plaats. De richtlijnen die worden herzien, zullen later in nationale wetgeving worden verankerd.

De minister van Financiën

J.C. de Jager