Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032036 nr. 14

32 036
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

nr. 14
VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 18 februari 2010

Binnen de vaste commissie voor Financiën1, hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 12 januari 2010 over de wettelijke verankering van de bevoegdheid tot claw back van onterecht toegekend bonussen (Kamerstuk 32 036, nr. 12), enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.

De vragen en opmerkingen zijn op 28 januari 2010 aan de minister van Financiën voorgelegd. Bij brief van 17 februari 2010 zijn ze door hem beantwoord.

De voorzitter van de commissie,

Blok

De griffier van de commissie,

Berck

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het voorstel van de minister van Financien om een afzonderlijk voorstel in te dienen voor de wettelijke verankering van de claw back. Inwerkingtreding per 1 januari 2011 zou dan haalbaar moeten zijn. De leden van de CDA-fractie benadrukken overigens dat ze het wetsvoorstel apart op de inhoudelijke merites zullen beoordelen. Kan de minister aangeven of bij deze datum van inwerkingtreding ook nog ruimte is voor een consultatieronde? Zijn er volgens de minister nog eventuele onvoorziene nadelen bij vervroegde inwerkingtreding?

De leden van de CDA-fractie vragen zich voorts af of voor deze wettelijke verankering alle noodzakelijke gerelateerde wetgeving geregeld is. Immers voor het bepalen van onterecht toegekende bonussen dient eerst voldoende te zijn vastgelegd in welke gevallen sprake is van onterecht toegekende bonussen. Is dit inderdaad het geval? In welke wet(ten) worden alle relevante zaken rondom het beloningsbeleid vastgelegd? Is toepassingssfeer van deze wetten alleen in de financiële sector gelegen of is de toepassingssfeer ook breder?

Kan de minister een overzicht geven van alle geplande wetsvoorstellen over bonussen en de gerelateerde tijdpaden? In hoeverre verlopen al deze wetsvoorstellen nu synchroon?

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdA

De leden van de fractie van de PvdA hebben met tevredenheid kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën waarin hij aangeeft de wettelijke verankering van de bevoegdheid tot claw back van onterecht toegekende bonussen in een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen. Dit leidt er toe dat inwerkingtreding per 1 januari 2011 haalbaar is, in plaats van 1 juli 2011.

Graag horen deze leden wanneer de kabinetsbrief met daarin uitgebreide informatie over de claw back naar de Kamer gestuurd zal worden.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD

Naar aanleiding van de brief van de vaste Kamercommissie voor Financien van 10 december jl. waarin de commissie de minister verzocht de wettelijke verankering van de bevoegdheid tot claw back van onterecht toegekende bonussen op te nemen in een eerder wetgevingstraject dan de voorgenomen Wijzigingswet financiële markten 2011, heeft de minister besloten een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen. Op dit moment worden mogelijkheden en wenselijkheden bij de wettelijke vormgeving uitgewerkt. Naar verwachting zal er voor de zomer een wetsvoorstel liggen en zal de inwerkingtreding per 1 januari 2011 kunnen geschieden. De leden van de VVD-fractie vinden dat veel te laat en hechten eraan dat de mogelijkheid van een claw back zo spoedig mogelijk wettelijk wordt verankerd. De Wijzigingswet financiële markten 2010 biedt daartoe een uitstekende mogelijkheid middels een nota van wijziging, die desgewenst nog langs de Raad van State voor een spoedadvies kan worden geleid. Het lopende wetstraject loopt daarmee nauwelijks vertraging op terwijl de mogelijkheid tot claw back wel aanzienlijk wordt versneld.

II Reactie van de minister

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

Kan de minister aangeven of bij inwerkingtreding per 1 januari 2011 ook nog ruimte is voor een consultatieronde?

Momenteel worden samen met de minister van Justitie de mogelijkheden en wenselijkheden van wettelijke vormgeving van een claw back bevoegdheid nader uitgewerkt. U zult daarover binnenkort uitgebreid worden geïnformeerd. Ik streef ernaar om u voor de zomer een wetsvoorstel met de uitwerking van de claw back te doen toekomen. Daarbij zal ik marktpartijen middels een korte consultatieronde in de gelegenheid stellen om te reageren op het conceptwetsvoorstel.

Zijn er volgens de minister nog eventuele onvoorziene nadelen bij vervroegde inwerkingtreding?

Gezien de complexiteit van de materie heb ik ervoor gekozen om een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen voor de wettelijke verankering van een claw back bevoegdheid. Dit stelt mij in de gelegenheid om, samen met de minister van Justitie, een zorgvuldig proces in acht te nemen. Eerst komen de minister van Justitie en ik gezamenlijk met een brief waarin de contouren van een regeling zullen worden geschetst. Vervolgens zal ik een consultatiedocument met conceptwetsvoorstel publiceren waarbij marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om te reageren. Voorts zal over het wetsvoorstel advies van de Raad van State worden ingewonnen. Bij een eerdere inwerkingtreding zouden deze stappen in het proces niet op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd.

De leden van de CDA-fractie vragen zich voorts af of voor deze wettelijke verankering alle noodzakelijke gerelateerde wetgeving geregeld is. Immers voor het bepalen van onterecht toegekende bonussen dient eerst voldoende te zijn vastgelegd in welke gevallen sprake is van onterecht toegekende bonussen. Is dit inderdaad het geval? In welke wetten worden alle relevante zaken rondom het beloningsbeleid vastgelegd? Is toepassingssfeer van deze wetten alleen in de financiële sector gelegen of is de toepassingssfeer ook breder?

Het Burgerlijk Wetboek kent een aantal bepalingen dat relevant is voor het beloningsbeleid, zoals artikel 2:135 en artikelen 2:383 e.v. De bepalingen gelden voor («open») naamloze vennootschappen. In de eerder genoemde gezamenlijke brief van de minister van Justitie en mijzelf zal uitgebreider worden ingegaan op de relevante wetgeving.

Kan de minister een overzicht geven van alle geplande wetsvoorstellen over bonussen en de gerelateerde tijdspaden? In hoeverre verlopen al deze wetsvoorstellen nu synchroon?

Tabel 1. Overzicht nationale en internationale stappen in het kader van het bereiken van een beheerst beloningsbeleid

StapStand van zaken
Nationaal 
Banken 
– Code banken – Treedt in werking op 1 januari 2010.
– Wettelijke verankering code banken – Treedt in werking op 1 januari 2010 (AMvB is reeds voorgehangen en zal maart/april 2010 worden gepubliceerd).
– Monitoring commissie code banken – Wordt binnenkort ingesteld.
Algemeen 
– Geactualiseerde corporate governance code voor beursvennootschappen (inclusief Monitoring commissie)– Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2009.
– Wettelijke verankering geactualiseerde corp. gov. code – Is in werking getreden op 1 januari 2009.
– Expliciete grondslag handhaving toezichthouders – Wordt februari/maart 2010 ter consultatie voorgelegd.
  
– Kabinet onderzoekt wettelijke claw back– Onderzoek loopt. – De tweede kamer ontvangt maart 2010 een brief hierover. – Er wordt naar gestreefd om voor de zomer 2010 het wetsvoorstel gereed voor consultatie te hebben.
  
Europees 
– CRD III (beloningenparagraaf)– Implementatie uiterlijk 1 januari 2011.
– AIFMD (beloningenparagraaf) – Momenteel vinden onderhandelingen plaats.
– Solvency II (beloningenparagraaf) – Zal uiterlijk in 2013 in werking treden.
  
Internationaal (G20) 
– FSB-principles «on sound compensation practices» – FSB Implementaion Standards – Evaluatie implementatie maart 2010.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdA

Graag horen deze leden wanneer de kabinetsbrief met daarin uitgebreide informatie over de claw back naar de kamer gestuurd zal worden.

Momenteel worden samen met de minister van Justitie de mogelijkheden en wenselijkheden van de wettelijke vormgeving van een claw back uitgewerkt. Naar verwachting kunt u deze brief in maart tegemoet zien.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD

Naar aanleiding van de brief van de vaste Kamercommissie voor Financiën van 10 december jl. waarin de commissie de minister verzocht de wettelijke verankering van de bevoegdheid tot claw back van onterecht toegekende bonussen op te nemen in een eerder wetgevingstraject dan de voorgenomen Wijzigingswet financiële markten 2011, heeft de minister besloten een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen. Op dit moment worden mogelijkheden en wenselijkheden bij de wettelijke vormgeving uitgewerkt. Naar verwachting zal er voor de zomer een wetsvoorstel liggen en zal de inwerkingtreding per 1 januari 2011 kunnen geschieden. De leden van de VVD-fractie vinden dat veel te laat en hechten eraan dat de mogelijkheid van een claw back zo spoedig mogelijk wettelijk wordt verankerd. De Wijzigingswet financiële markten 2010 biedt daartoe een uitstekende mogelijkheid middels een nota van wijziging, die desgewenst nog langs de Raad van State voor een spoedadvies kan worden geleid. Het lopende wetstraject loopt daarmee nauwelijks vertraging op terwijl de mogelijkheid tot claw back wel aanzienlijk wordt versneld.

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op de tweede vraag van de leden van de CDA-fractie.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Voorzitter, Ten Hoopen (CDA), Ondervoorzitter, Weekers (VVD), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA), Haverkamp (CDA), Omtzigt (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Van der Burg (VVD), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Kalma (PvdA), Cramer (CU), Spekman (PvdA), Luijben (SP), Van Dijck (PVV), Vos (PvdA), Tang (PvdA), Bashir (SP), Sap (GL) en Linhard (PvdA).

Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Remkes (VVD), Pieper (CDA), Aptroot (VVD), De Vries (CDA), Van Hijum (CDA), Mastwijk (CDA), De Pater-van der Meer (CDA), Elias (VVD), Pechtold (D66), Kant (SP), Nicolaï (VVD), Smilde (CDA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Van der Veen (PvdA), Anker (CU), Heerts (PvdA), Ulenbelt (SP), De Roon (PVV), Roefs (PvdA), Heijnen (PvdA), Van Gerven (SP), Vendrik (GL) en Smeets (PvdA).