Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032036 nr. 12

32 036
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

nr. 12
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2010

Bij brief van 10 december 2009 (2009D63301) heeft de vaste commissie voor Financiën uit uw Kamer mij verzocht de wettelijke verankering van de bevoegdheid tot claw back van onterecht toegekend bonussen op te nemen in een eerder wetgevingstraject dan de voorgenomen Wijzigingswet financiële markten 2011. Dit wetsvoorstel bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase en zal naar verwachting in werking treden op 1 juli 2011.

Naar aanleiding van dit verzoek heb ik besloten voor de wettelijke verankering van een claw back een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen. Ik streef daarbij naar inwerkingtreding per 1 januari 2011. Op dit moment worden mogelijkheden en wenselijkheden bij de wettelijke vormgeving van een claw back uitgewerkt. Daarbij wordt bijvoorbeeld bezien bij welke categorieën ondernemingen een claw back bevoegdheid passend is, welke bonussen van welke betrokkenen teruggevorderd kunnen worden, maar ook of en in hoeverre een rol voor de toezichthouders wenselijk is. Ik zal u daarover binnenkort samen met de minister van Justitie uitgebreid informeren. Ik streef ernaar om u voor de zomer een wetsvoorstel met de uitwerking van de claw back te doen toekomen. Inwerkingtreding per 1 januari 2011 is dan haalbaar.

Ik verzoek u de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2010 (32 036) binnenkort te hervatten zodat spoedige inwerkingtreding van dit wetsvoorstel gerealiseerd kan worden.

De minister van Financiën,

W. J. Bos