Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032036 nr. 11

32 036
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

nr. 11
VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 november 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel VIIIa, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder «de inwerkingtredingsdatum» verstaan: 1 november 2009.

B

In artikel VIIIb wordt «van deze wet» vervangen door: van die wet.

C

Artikel IX komt te luiden:

1. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2010 met uitzondering van artikel I, onderdelen J, M, O, Q, KK, WW en XX die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

2. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt zij, in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdelen J, M, O, Q, KK, WW en XX die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

3. Artikel VII, onderdeel K, werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

4. De artikelen I, onderdeel Fa, VIIIa en VIIIb werken terug tot en met 1 november 2009.

Toelichting

A

De wijziging van artikel VIIIa hangt samen met het feit dat de wet van 15 oktober 2009 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (Stb. 436) op 1 november 2009 in werking is getreden.

B

Met voorgestelde wijziging wordt beoogd een verduidelijking aan te brengen.

C

Voorgesteld wordt de bepalingen in dit wetsvoorstel die de verplichting introduceren om zogenaamde vrijstellingsmeldingen te doen op door de AFM vast te stellen wijze (het «wildwestbordje»), bij koninklijk besluit in werking te laten treden. Dit zal later zijn dan de overige bepalingen van het wetsvoorstel, omdat de AFM de vormvoorschriften niet eerder dan 1 juli 2010 in werking zal kunnen laten treden.

Uitgestelde inwerkingtreding betekent dat waar al een vrijstellingsvermelding verplicht was, deze voorlopig vormvrij blijft en waar deze vrijstellingsvermelding in dit wetsvoorstel (bij het aanbieden van effecten) op wetsniveau wordt verplicht, de verplichting inclusief de vormvoorschriften voorlopig wordt uitgesteld. Dit voorkomt ten eerste onduidelijkheid en zorgt er daarnaast voor dat de aanbieders van effecten die tot nu toe geen verplichting hadden om een vrijstellingsmelding te doen, niet kort na elkaar twee verschillende teksten moeten gebruiken; eerst een eigen tekst en een half jaar later een tekst van de AFM.

Voor de wijziging van het vierde lid wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel A.

De minister van Financiën,

W. J. Bos