Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032036 nr. 10

32 036
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

nr. 10
VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 oktober 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

B

In artikel VIIId, tweede lid, wordt in onderdeel AB, in de artikelen 4:71d, eerste lid, en 4:71e, derde lid, onderdeel a, onder 1°, «premiepensioenregeling» telkens vervangen door: premieregeling.

Toelichting

A

In de inwerkingtredingbepaling van het wetsvoorstel is opgenomen dat de wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2010. Aangezien op dit moment niet volstrekt zeker is dat de wet vóór die datum in het Staatsblad zal kunnen verschijnen, wordt voorgesteld te bepalen dat, indien de wet na 31 december 2009 in het Staatsblad wordt gepubliceerd, de wet de dag na publicatie in werking treedt.

B

Deze wijziging hangt samen met een desbetreffende wijziging in onderdeel N van de Nota van wijziging bij het bij koninklijke boodschap van 13 maart 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (Kamerstukken 31 891).

De minister van Financiën,

W. J. Bos