Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032030 nr. 5

32 030
Beter wonen op het platteland Introductie van de «plattelandswoning» in de Wet milieubeheer

nr. 5
MOTIE VAN HET LID MASTWIJK C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het instrument plattelandswoning, zoals verwoord in de initiatiefnota van het lid Van Heugten Beter wonen op het platteland, een bijdrage kan leveren aan het oplossen en voorkomen van conflicten in het landelijk gebied als gevolg van fricties tussen woon- en andere bebouwing;

overwegende, dat daarmee tevens een bijdrage kan worden geleverd aan de leefbaarheid van het platteland;

overwegende, dat gemeenten momenteel doende zijn hun bestemmingsplannen te actualiseren op basis van de nieuwe RO-wetgeving;

overwegende, dat het om die redenen gewenst is dat de betrokken gemeenten de bestemming plattelandswoning zo spoedig mogelijk kunnen benutten;

verzoekt de regering het aangereikte voorontwerp van wet zo spoedig mogelijk uit te werken naar een wetsvoorstel, en dit uiterlijk 1 juli 2010, of zoveel eerder als mogelijk is, naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mastwijk

Neppérus

Van der Staaij

Linhard