Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232013 nr. 22

32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2012

Graag wil ik uw Kamer informeren over de evaluatie van EU richtlijn 2007/44 EC (de Antonvenetarichtlijn)1, die recentelijk door de Europese Commissie is gestart. De Antonvenetarichtlijn bevat regels en toetsingscriteria voor deelnemingen en overnames in de financiële sector. De Commissie De Wit I stelt in aanbeveling 13 van haar rapport dat het, gezien de ervaringen uit de kredietcrisis, mogelijk moet zijn om deelnemingen in de financiële sector naast toetsing aan verschillende microprudentiële criteria ook te onderwerpen aan een macroprudentiële toets. Dit is aan de orde gekomen tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter implementatie van deze richtlijn, op 17 maart 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 62, item 12, blz. 42–55). Hierin heb ik toegezegd dat ik aan de Europese Commissie de Nederlandse opvatting zal overbrengen dat het wenselijk is een expliciete toets van te verwerven deelnemingen en overnames in de financiële sector op macroprudentiële aspecten op te nemen in de Europese regelgeving die daarop betrekking heeft.

De Europese Commissie heeft onlangs de evaluatieprocedure gestart door middel van een openbaar consultatiedocument.2 Hierin worden alle geïnteresseerden uitgenodigd hun zienswijze te geven over de toepassing van de richtlijn. Onder meer wordt gevraagd naar de toereikendheid van de toetsingscriteria die momenteel worden gebruikt om een voorgenomen deelneming te beoordelen. In lijn met de wens van de Tweede Kamer en de bevindingen van de Commissie De Wit I pleit ik er in mijn reactie expliciet voor om ook een macroprudentiële toets op te nemen in de richtlijn. Hiermee zal beter kunnen worden beoordeeld of een voorgenomen deelneming of overname niet alleen prudentiële risico?s oplevert voor de betrokken ondernemingen zelf, maar ook voor het financiële systeem als geheel. De volledige reactie stuur ik als bijlage bij deze brief3.

De Europese Commissie zal op basis van de reacties die zij ontvangt een voorstel kunnen doen voor herziening van de richtlijn. Nederland zal zich gedurende de hele procedure nadrukkelijk blijven inzetten voor onze wens om de toetsingscriteria uit te breiden zodat in de toekomst beter kan worden beoordeeld welke risico?s voorgenomen deelnemingen en overnames in de financiële sector met zich brengen voor het financiële systeem als geheel.

De minister van Financiën, J. C. de Jager


X Noot
1

Richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector).

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.