Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432011 nr. 30

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 19 augustus 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 30 september 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 1 oktober 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2014

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten in verband met de aanpassing van deze besluiten aan het voorstel van wet tot wijziging van de Tabakswet ter verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (Kamerstukken 33 791)1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 12 van de Tabakswet), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het zal worden vastgesteld.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de uitzondering op het rookverbod te schrappen in het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en de rookverboden die zijn opgenomen in het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, te laten vervallen. Deze wijzigingen vloeien voort uit het bovengenoemde voorstel van wet.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Gelet op het komende reces ontvang ik uw reactie graag voor 1 oktober 2014.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het bovengenoemde voorstel van wet en van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2015. Om inwerkingtreding van het voorstel van wet en het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2015 mogelijk te houden, zal de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit direct na 30 september 2014 geschieden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl