32 005 Evaluatie Wet inburgering in het buitenland

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2014

Met deze brief wil ik u nadere informatie verstrekken over het maatwerk in verband met de ICT-problematiek bij het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland, zoals verzocht door de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid, in haar brief van 24 november 2014. Graag verwijs ik hierbij ook naar mijn beantwoording van de Kamervragen van het lid Karabulut (SP)(Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 902).

Bij de implementatie van het basisexamen inburgering in het buitenland is geconstateerd dat er in de (zwaar beveiligde) technische verbindingen tussen de diplomatieke posten en de server in Nederland dusdanige vertragingen optraden dat er niet op een adequate wijze examens konden worden afgenomen.

Om zo snel mogelijk weer examens te kunnen afnemen op de posten, is een noodoplossing gecreëerd waarbij het basisexamen offline afgenomen wordt met behulp van laptops met daarop het examen. Deze noodoplossing is met ingang van 1 december 2014 operationeel. Dit betekent dat het uiteindelijk een maand niet mogelijk is geweest om het basisexamen af te leggen.

Ik realiseer mij dat het voor de betrokken mensen zeer vervelend is dat zij het basisexamen in de maand november niet konden afleggen. Ook hebben mij signalen bereikt dat het voor mensen onduidelijk was waar ze terecht konden met hun vragen en klachten. Hieronder geef ik aan welke maatregelen zijn getroffen en welke afspraken zijn gemaakt met de betrokken instanties om de nadelige gevolgen voor de betrokken mensen tot een minimum te beperken.

Bij de implementatie van de wijzigingen van het basisexamen inburgering in het buitenland zijn, naast betrokken departementen, verschillende uitvoeringspartijen betrokken.

Met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is afgesproken dat zij het primaire aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen of klachten over het afnemen van het basisexamen. DUO verstrekt de informatie zoals deze door de verschillende betrokken partijen beschikbaar wordt gesteld. Hierbij wordt ook Informatie rijksoverheid betrokken.

Het onderdeel spreekvaardigheid van het basisexamen inburgering wordt door mensen beoordeeld. Met DUO is afgesproken dat zij extra menskracht zullen inzetten om ervoor te zorgen dat de opgelopen vertraging, door het tijdelijk niet kunnen afnemen van de examens, zoveel mogelijk wordt gecompenseerd door binnen drie weken na afleggen van het examen de uitslag terug te koppelen, in plaats van de maximaal acht weken die hier normaal voor staat. Verder worden de mensen die aan DUO hebben kenbaar gemaakt dat zij zich in een problematische situatie bevinden, als eerste in de gelegenheid gesteld het examen af te leggen in december.

Met de IND is afgesproken dat mensen, die van mening zijn dat de vertraging in het afleggen van het basisexamen gevolgen heeft voor de beoordeling van de mvv-aanvraag, dit (na het behalen van het basisexamen) bij de mvv-aanvraag kunnen aangeven. Bij de aanvraag om een mvv kunnen te allen tijde bijzondere aspecten aangeven worden die van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag. De IND zal al het aangevoerde betrekken bij de individuele beoordeling van de aanvraag.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven