Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231997 nr. 10

31 997 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SMITS

Ontvangen 29 september 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende:

    • a. salarisschalen en uitgangspunten waaraan een door het bevoegd gezag in te richten functiewaarderingssysteem moet voldoen, en

    • b. vakantie, verlof, aanspraken op salaris in geval van militaire dienst, ziekte of ongeval, ontslaguitkeringen, alsmede omtrent andere rechten en verplichtingen, dan wel de voorwaarden waaronder het bevoegd gezag bedoelde rechten en verplichtingen zelf regelt of voor de regeling daarvan zorg draagt.

2. In het derde lid wordt in de tweede volzin «omtrent ontslag» vervangen door: omtrent de rechtspositie.

II

Artikel II, onderdeel G, komt te luiden:

G

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende:

    • a. salarisschalen en uitgangspunten waaraan een door het bevoegd gezag in te richten functiewaarderingssysteem moet voldoen, en

    • b. vakantie, verlof, aanspraken op salaris in geval van militaire dienst, ziekte of ongeval, ontslaguitkeringen, alsmede omtrent andere rechten en verplichtingen, dan wel de voorwaarden waaronder het bevoegd gezag bedoelde rechten en verplichtingen zelf regelt of voor de regeling daarvan zorg draagt.

2. In het derde lid wordt in de tweede volzin «omtrent ontslag» vervangen door: omtrent de rechtspositie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ondanks de decentralisatie de rechtspositie van medewerkers in het primair onderwijs wordt gewaarborgd en wordt voorkomen dat voor personeel van openbare scholen de arbeidsvoorwaarden niet minder mogen zijn dan voor personeel van bijzondere scholen.

Leraren die werkzaam zijn bij een school voor openbaar onderwijs, zullen niet onder een CAO vallen wanneer hun werkgever niet is aangesloten bij de PO-Raad. Zij behouden hun status van ambtenaar en vallen daarmee niet onder CAO-recht. Dit amendement regelt dat ondanks de decentralisatie de rechtspositie van medewerkers in het primair onderwijs wordt gewaarborgd. Het voorkomt dat voor personeel van openbaar onderwijs de arbeidsvoorwaarden niet minder zullen worden dan voor personeel van bijzonder onderwijs.

Smits