Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331996 nr. 42

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 4 september 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «de cliënt of zijn vertegenwoordiger» vervangen door: de vertegenwoordiger van de cliënt.

2. In onderdeel b wordt «de cliënt of zijn vertegenwoordiger» vervangen door: de vertegenwoordiger van de cliënt.

Toelichting

In artikel 2, tweede lid, van het wetsvoorstel wordt geregeld dat het toedienen van medicatie die van invloed is op het gedrag of de bewegingsvrijheid van de cliënt en maatregelen die tot gevolg hebben dat de cliënt gedurende enige tijd in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, als onvrijwillige zorg wordt aangemerkt, zelfs als de cliënt daarmee heeft ingestemd. Dat leidt ertoe dat ook in dergelijke gevallen de zorgverlener de procedure zoals beschreven in de artikelen 8 tot en met 8b zal moeten volgen. Dat is ongewenst en onnodig aangezien het uitgangspunt dient te zijn dat de cliënt te allen tijde gaat over de regie over zijn eigen leven. Voor de rechtsbescherming van de cliënt geldt echter ook dat de in dit lid genoemde zorg als onvrijwillig moet worden beschouwd in gevallen waarin slechts de vertegenwoordiger daarmee wel heeft ingestemd, dan wel de cliënt zich daartegen niet verzet. Tot slot leidt het amendement tot een beperking van de administratieve lastendruk.

Bergkamp