Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 17

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 60a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 60b

Onze Minister zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Voor evaluatie komen in aanmerking zowel de mate van verwerkelijking van de doelstellingen en de neveneffecten van het wetsvoorstel als de evenredigheid, subsidiariteit, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, afstemming op andere regelingen, eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid ervan. In de praktijk zal moeten blijven of deze regelgeving voldoet en op welke punten de rechtsbescherming van patiënten daadwerkelijk verbeterd wordt. Vanuit patiëntenperspectief, maar ook vanuit het belang van organisaties is het noodzakelijk dat wet spoedig geëvalueerd wordt. De indiener van dit amendement beoogt om de evaluatie van deze wet ten minste uit te voeren in samenspraak met cliëntengroepen.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink