Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 16

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 10, eerste lid, wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. hij voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen,.

II

In artikel 10 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, onderdeel aa vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

III

In artikel 12, eerste lid, wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. hij voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen,.

IV

In artikel 12 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, onderdeel aa vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat onvrijwillige zorg slechts kan worden verleend door personen die voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen. De indiener acht het van groot belang dat onvrijwillige zorg wordt verleend door personen die over de juiste kwaliteiten en vaardigheden beschikken. In de algemene maatregel van bestuur zullen opleidingen en vereisten worden gesteld, zoals een (zieken)Verzorgende IG, Verpleegkundige niveau 4 en 5, een huisarts, orthopedagoog of specialist ouderengeneeskunde dan wel verstandelijk gehandicaptenzorg enzovoorts. Ook het volgen van een aanvullende cursus kan tot de vereisten behoren.

De algemene maatregel van bestuur, waarin de eisen voor de verleners van onvrijwillige zorg worden gesteld, zal worden voorgehangen aan de Tweede Kamer.

Leijten