Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 15

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 45, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij een klacht als bedoeld in de vorige volzin kan tevens worden verzocht tot vergoeding van geleden schade.

II

In artikel 46 wordt na het zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 7a. De klachtencommissie is bevoegd een naar billijkheid vast te stellen vergoeding van geleden schade toe te kennen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat ook door een klachtencommissie een naar billijkheid vastgestelde vergoeding van geleden schade kan worden toegekend aan de cliënt of diens vertegenwoordiger. Indien een cliënt of diens vertegenwoordiger een klacht over bepaalde beslissingen indient bij de klachtencommissie – klachten kunnen worden ingediend over de beslissingen als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdelen a tot en met e – kunnen zij hierbij tevens verzoeken om vergoeding van geleden schade. De indiener is van mening dat aan zorgbehoevenden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking een rechtsbescherming moet worden geboden die gelijkwaardig is aan de rechtsbescherming van mensen met een psychische aandoening zoals geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kamerstukken II, 2009/10, 32 399, nrs. 1–3), wanneer zij onder een dwangregime zorg moeten krijgen. Hieronder vallen naar de mening van de indiener ook de mogelijkheden tot schadevergoeding.

Leijten