Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 14

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID DILLE

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld waaraan de deskundige, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b, en in het derde lid, dient te voldoen.

Toelichting

In artikel 8 van het wetsvoorstel wordt geregeld dat overleg dient plaats te vinden met deskundigen indien onvrijwillige zorg in het zorgplan wordt opgenomen. Dit amendement bewerkstelligt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de eisen waaraan de deskundigen dienen te voldoen. In ieder geval dienen de deskundigen zich permanent aantoonbaar op de hoogte te stellen van en bij te scholen in de stand van zaken met betrekking tot preventie en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dille