Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231996 nr. 11

31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DILLE

Ontvangen 24 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

2. Voor het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de in artikel 49, eerste lid, bedoelde ambtenaren, onmiddellijk van de verlening van onvrijwillige zorg aan een cliënt op de hoogte worden gesteld.

II

Artikel 30, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De burgemeester zorgt ervoor dat het indicatieorgaan van de regio waarin de accommodatie ligt waar de betrokkene is opgenomen en de in artikel 49, eerste lid, bedoelde ambtenaren, onmiddellijk van de inbewaringstelling op de hoogte worden gesteld.

Toelichting

De verlening van onvrijwillige zorg is een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. Het verlenen van onvrijwillige zorg is derhalve een zeer ingrijpende maatregel, waarop toezicht door de Inspectie voor de Volksgezondheid onmiddellijk plaats moet kunnen vinden. Dit amendement regelt dat het toepassen van onvrijwillige zorg direct moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Dille