Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031994 nr. 17

31 994
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

nr. 17
MOTIE VAN HET LID AZOUGH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voorstelt, asielzoekers al tijdens de rust- en voorbereidingstermijn op grond van de Dublinverordening te kunnen claimen bij een ander EU-land;

overwegende, dat vreemdelingen in de rust- en voorbereidingstermijn geen illegalen zijn, aangezien zij kenbaar hebben gemaakt asiel te willen aanvragen;

overwegende, dat daarmee alle waarborgen van de Dublinverordening van toepassing zouden moeten zijn;

verzoekt de regering de asielzoeker pas op dag één van de algemene asielprocedure een claim op te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough