Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031994 nr. 16

31 994
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

nr. 16
MOTIE VAN HET LID AZOUGH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gedurende de rust- en voorbereidingstermijn geen medisch onderzoek zal worden verricht naar medisch steunbewijs voor het asielverzoek;

overwegende, dat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van medisch onderzoek bij de asielzoeker blijft liggen, ook nadat een nader gehoor heeft plaatsgevonden;

overwegende, dat er een Europeesrechtelijke onderzoeksverplichting voor de overheid bestaat en dat uit wijzigingsvoorstellen op de Procedurerichtlijn van de Europese Commissie volgt dat de overheid moet voorzien in onpartijdige gekwalificeerde medische expertise ten behoeve van de asielzoeker;

verzoekt de regering aan asielzoekers die dat wensen, na het nader gehoor een onafhankelijk medisch onderzoek ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough