Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031994 nr. 13

31 994
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

nr. 13
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de rust- en voorbereidingstijd vanuit kostenen efficiencyoverwegingen wordt afgezien van een uitgebreid 2–3 uur durend medisch onderzoek zoals bij de uitgebreide rapportages van de Medische Onderzoeksgroep van Amnesty International;

van mening, dat een zorgvuldig medisch onderzoek aan het begin van de asielprocedure in belangrijke mate kan bijdragen aan het voortvarend af kunnen doen van asielaanvragen en het voorkomen van herhaalde aanvragen;

verzoekt de regering te bewerkstellingen dat asielzoekers bij eerste aanvraag een uitgebreid medisch onderzoek zullen kunnen ondergaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen