Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031994 nr. 11

31 994
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat asielaanvragen zorgvuldig en voortvarend moeten worden afgehandeld;

constaterende, dat de regering de algemene asielprocedure acht dagen wil laten duren;

constaterende, dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een termijn heeft geadviseerd van minimaal twaalf tot maximaal zeventien dagen;

constaterende, dat de instroom van asielzoekers zal worden afgestemd op de beschikbare capaciteit van alle ketenpartners;

van mening, dat een verlenging met enkele dagen een substantiële bijdrage kan leveren aan het voorkomen van het vanwege organisatorische problemen verplicht afhandelen van aanvragen in de verlengde asielprocedure;

verzoekt de regering de eerste fase van de asielprocedure te verlengen tot veertien dagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen