Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031994 nr. 10

31 994
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOşER KAYA EN VAN VELZEN

Ontvangen 7 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1 wordt na onderdeel Fa een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fb

Na artikel 82 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 82a

Voor zover het besluit omtrent een verblijfsvergunning berust op het oordeel dat de door de vreemdeling aangevoerde feiten en omstandigheden niet geloofwaardig zijn, toetst de rechter de beoordeling door Onze Minister ten volle.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om in gevallen waar het oordeel van de minister omtrent een verblijfsvergunning gebaseerd is op het oordeel dat het asielrelaas van de vreemdeling niet geloofwaardig is, een vollere toetsing door de rechter mogelijk te maken. Het uiteindelijke oordeel over de geloofwaardigheid van het asielrelaas dient in die zaken te liggen bij de rechter.

Een vollere toetsing dan nu volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan tevens bijdragen aan het terugdringen van het aantal herhaalde aanvragen.

Koşer Kaya

Van Velzen