Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031989 nr. 16

31 989
Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID LANGKAMP

Ontvangen 12 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III, onderdeel I, artikel 167, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het einde van het eerste lid door «, en» wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

c. de keuze voor een door Onze Minister goedgekeurd programma voor voor- en vroegschoolse educatie als bedoeld in het vierde lid.

2. In het tweede lid, onder a, wordt de zinsnede «voor het eerste lid, onderdeel a» vervangen door de zinsnede: voor het eerste lid, onderdelen a en c.

3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Door Onze Minister wordt, bij ministeriële regeling, een lijst vastgesteld met goedgekeurde programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er enkel gewerkt wordt met bewezen effectieve programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. Een heel belangrijk doel van deze wet is dat bij de kinderen die dat nodig hebben en een (risico op) een taalachterstand in het Nederlands hebben, dit effectief aangepakt wordt. Dan is het ook belangrijk dat er enkel gewerkt wordt met bewezen effectieve programma’s. Het is belangrijk dat we niet experimenteren met kinderen. Er zijn programma’s die door de NJi commissie als effectief zijn aangemerkt. Met deze effectieve methodes dient gewerkt te worden.

Langkamp