Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031989 nr. 15

31 989
Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID LANGKAMP

Ontvangen 12 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel I, artikel 167, eerste lid, onder a, komt 3° als volgt te luiden:

3°. de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie in de vorm van één gemeentelijk programma dat door alle betrokken partijen wordt gevolgd, en.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten met alle schoolbesturen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen afspraken moeten maken over het programma voor voor- en vroegschoolse educatie waarmee er in die gemeente gewerkt gaat worden. Hierdoor is er in de gemeente overal aansluiting van voorschoolse op vroegschoolse educatie, is de continuïteit gewaarborgd en is er sprake van een doorlopende leerlijn.

Langkamp