Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031989 nr. 14

31 989
Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID LANGKAMP

Ontvangen 12 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel III, onderdeel I, artikel 167, tweede lid, wordt aan onderdeel a een zinsnede toegevoegd, luidende: alsmede met de gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in de Wet publieke gezondheid,

II

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA. WIJZIGING WET PUBLIEKE GEZONDHEID

Aan artikel 5, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de opsporing van het risico op een achterstand in de Nederlandse taal bij kinderen tot hun zevende levensjaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten verplicht worden om afspraken te maken met de jeugdgezondheidszorg over het signaleren en doorverwijzen van kinderen met een taalachterstand naar een voorschoolse educatie. De jeugdgezondheidszorg bereikt bijna 92% van alle kinderen tot en met 4 jaar en is de enige instelling die kinderen al vanaf hun geboorte ziet en begeleidt. Jeugdartsen zijn gespecialiseerd in het signaleren van achterstanden.

Langkamp