Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031989 nr. 11

31 989
Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN LANGKAMP

Ontvangen 12 januari 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XA wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende

ARTIKEL XB. EVALUATIE

Onze minister zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe aan het wetsvoorstel. De indiener beoogt hiermee binnen drie jaar na inwerkingtreding van het voorstel de wijziging van dit wetsvoorstel te evalueren om de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk in kaart te brengen.

Kraneveldt-van der Veen

Langkamp