Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031959 nr. 17

31 959
Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 21 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.2 (Wet gemeenschappelijke regelingen) wordt gewijzigd als volgt:

I

In artikel 126, aanhef, wordt na «de artikelen 20, 22,» ingevoegd: 23, vijfde lid,.

II

Aan artikel 128 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

7. Het eerste tot en met zesde lid is eveneens van toepassing op het gemeenschappelijk orgaan. Artikel 23, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op het gemeenschappelijk orgaan.

Toelichting

De integriteit van het bestuur van gemeenschappelijke regelingen dient ook te worden geborgd. Derhalve is het wenselijk ook voorschriften te verbinden aan het in dat verband voorziene «gemeenschappelijk orgaan».

Remkes