Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031959 nr. 15

31 959
Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

nr. 15
AMENDEMENT VAN DE LEDEN REMKES EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 15 januari 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 8.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.6a

Na artikel 20 van de Wet afbreking zwangerschap wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

1. Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba met inachtneming van dit artikel.

2. In afwijking van artikel 6, eerste lid, onder d, geschiedt de tariefstelling door een door Onze Minister aan te wijzen orgaan.

3. In afwijking van artikel 6, eerste lid, onder f, laat de rechtspersoon de jaarrekening onderzoeken met het oog op het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 121, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES.

4. In afwijking van artikel 19, tweede lid, wordt in plaats van «artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering» gelezen: artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES.

II

Artikel 8.64 (Wetboek van Strafrecht BES) wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel IIIA wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 84b worden twee artikelen ingevoegd, luidende:.

2. Na artikel 84c wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 84d

Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven.

B

Na onderdeel QQQQQ wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

QQQQQA

Artikel 262 vervalt.

C

Na onderdeel AAAAAA wordt drie onderdelen ingevoegd, luidende:

AAAAAAB

De artikelen 308 tot en met 311 vervallen.

AAAAAAC

In artikel 312 wordt de zinsnede «309 en 310» vervangen door: 312a.

AAAAAAD

Na artikel 312 wordt een titel ingevoegd, luidende:

TITEL XIXA Afbreking van zwangerschap

Artikel 312a

1. Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.

5. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.

D

Na onderdeel WWWWWWW wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

WWWWWWWA

Artikel 473 vervalt.

III

Aan artikel 13.2 (Gezondheidswet) wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

CA

Aan artikel 38, tweede lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. Wet afbreking zwangerschap.

Toelichting

Het is ten principale wenselijk dat uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle burgers en ter versterking van de autonome positie van de vrouw de regelgeving inzake de afbreking van zwangerschap op de BES-eilanden als staatkundig onderdeel van Nederland gelijkluidend is aan de wetgeving in het Europese deel van het Koninkrijk. Dit amendement maakt dit mogelijk en maakt een einde aan de strafbaarstellingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht BES.

Remkes

Van Gent


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.