Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031959 nr. 14

31 959
Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

nr. 14
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GENT EN REMKES

Ontvangen 14 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 8.20 wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «man» vervangen door «echtgenoot» en wordt aan het slot de volgende zinsnede toegevoegd: dan wel die te doen volgen op haar eigen geslachtsnaam.

2. In het tweede lid wordt «man» vervangen door: gewezen echtgenoot.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de man die gehuwd is of gehuwd is geweest en die niet is hertrouwd.

II

In artikel 8.20 worden na onderdeel DD twee onderdelen ingevoegd, luidende:

DDa

Artikel 30, eerste lid, komt te luiden:

1. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.

DDb

Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33

Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.

III

In artikel 8.20 wordt na onderdeel EE een onderdeel ingevoegd, luidende:

EEa

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «als broeder en zuster» vervangen door: als broeders, zusters of broeder en zuster.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «die broeder en zuster door adoptie zijn» vervangen door: die broeders, zusters of broeder en zuster door adoptie zijn.

IV

In artikel 8.20, onderdeel FF, vervalt de zinsnede «of een huwelijk met een persoon van gelijk geslacht».

Toelichting

Het is ten principale wenselijk dat uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle burgers en het uitsluiten van discriminatie de huwelijkswetgeving op de BES-eilanden als staatkundig onderdeel van Nederland gelijkluidend is aan de wetgeving in het Europese deel van het Koninkrijk. Dit amendement strekt er toe het burgerlijk huwelijk ook open te stellen voor personen van het hetzelfde geslacht op het moment dat de nieuwe staatkundige verhoudingen worden gerealiseerd. Eventuele noodzakelijke overige wettelijke aanpassingen naar aanleiding van onderhavig amendement kunnen in het vervolg van het wetgevingsproces worden aangebracht.

Van Gent

Remkes