Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031956 nr. 9

31 956
Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 14 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel Ya 14 als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid wordt na «het openbaar lichaam» ingevoegd: , mits zij Nederlander zijn.

B

De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt.

C

Het tweede lid vervalt.

II

In artikel I, onderdeel P, vervalt artikel Ya 47.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe het toekennen van het kiesrecht voor de eilandsraadsverkiezingen aan niet-Nederlanders die gedurende vijf jaar legaal in de openbare lichamen verblijven te schrappen. De belangrijkste overweging hiervoor is het onderdeel van het wetsvoorstel om voor de samenstelling van de Eerste Kamer de leden van de eilandsraden het kiesrecht toe te kennen. Daarmee krijgt een bepaalde categorie niet-Nederlanders invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Om dit te voorkomen is dit in het Europese deel van het Koninkrijk altijd een belangrijke overweging geweest om die categorie geen kiesrecht voor verkiezingen van Provinciale Staten toe te kennen. Om principiële redenen en om reden van gelijke behandeling van alle burgers van Nederland dient het actieve kiesrecht voor de eilandsraadsverkiezingen niet aan niet-Nederlanders te worden toegekend.

Remkes