Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031956 nr. 12

31 956
Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland

nr. 12
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 januari 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III komt te luiden:

ARTIKEL III

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2. Onverminderd het eerste lid, kan artikel I, onderdeel P, hoofdstuk Ya, paragraaf 4, pas in werking treden als de Grondwet voorziet in het kiesrecht van de leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.

Toelichting

Zoals ik op 18 januari 2010 tijdens het wetgevingsoverleg inzake Diverse wetten openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heb aangegeven, zal de regering de motie Remkes c.s. (Kamerstukken II2009/10, 32 123, IV, nr. 12) uitvoeren en binnen afzienbare termijn met het oog op de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het staatsbestel van Nederland een voorstel tot herziening van de Grondwet bij de Tweede Kamer indienen. Daarbij zal artikel 55 van de Grondwet zo worden gewijzigd dat ook aan de leden van de eilandsraden van de BES-eilanden het kiesrecht voor het Eerste Kamerverkiezing wordt verleend.

Deze nota van wijziging verzekert dat de regeling inzake het kiesrecht van de eilandsraden voor de Eerste Kamer (artikel I, onderdeel P, hoofdstuk Ya, paragraaf 4) pas in werking treedt nadat deze wijziging van de Grondwet in werking is getreden.

Het stuit niet op bezwaren dat in de titel van Afdeling Va en Hoofdstuk Ya wordt aangegeven dat deze ook betrekking hebben op de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, aangezien het kiesrecht en de verkiezingen door de eilandsraden feitelijk niet in deze Afdeling respectievelijk dit Hoofdstuk worden geregeld. Paragraaf 4 van hoofdstuk Ya van de Kieswet blijft gereserveerd voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de eilandsraad.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten