Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131950 nr. 18

31 950 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN DER VEEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 10 december 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel A, wordt de zinsnede «met uitzondering van artikel 17 en artikel 22 van die wet, voor zover het besluiten betreft die de zorgautoriteit neemt op grond van de onderhavige wet» vervangen door: met uitzondering van artikel 17 van die wet.

II

In artikel II wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Artikel 9 vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn opde Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze autoriteit houdt toezicht op de markt in de zorg en stelt tarieven vast. De vernietigingsbevoegdheid van de minister zal in de plaats treden van de huidige vernietigingsbevoegdheid van de regering op basis van artikel 9 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

De vernietigingsbevoegdheid kan op grond van artikel 10:35 van de Awb slechts worden toegepast wanneer sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. De indieners denken daarbij, naast de thans door artikel 9 van de Wet marktordening gezondheidszorg bestreken situaties, vooral aan verstrekkende besluiten van de Nza die de toegankelijkheid van de zorg wijzigen en waarover politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus bestaat.

Leijten

Van der Veen