Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131950 nr. 15

31 950 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 9 december 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV, punt 3, wordt «zijn de artikelen 22, voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving, en 23 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing» vervangen door: is artikel 23 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn op Registratiecommissies medische beroepen (CIBG). Deze commissies registreren en waarborgen beschermde titels van zorgverleners in de zorg

De vernietigingsbevoegdheid dient naar de mening van de indiener slechts te worden toegepast wanneer de commissie(s) besluit over wijzigingen van titels en registratie waar politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus over bestaat of wat strijdig wordt geacht met het algemeen belang.

Leijten