Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131950 nr. 14

31 950 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 9 december 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, wordt de zinsnede «, met uitzondering van artikel 17 en artikel 22 van die wet, voor zover het besluiten betreft die de zorgautoriteit neemt op grond van de onderhavige wet» vervangen door: met uitzondering van artikel 17 van die wet.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn opde Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze autoriteit houdt toezicht op de markt in de zorg en stelt tarieven vast.

De vernietigingsbevoegdheid dient naar de mening van de indiener slechts te worden toegepast wanneer de autoriteit verstrekkende besluiten neemt die de toegankelijkheid van de zorg wijzigt waar politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus over bestaat of wat strijdig wordt geacht met het algemeen belang.

Leijten