Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131950 nr. 13

31 950 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 9 december 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V, punt 2, vervalt de zinsnede: , met uitzondering van artikel 22 van die wet, voor zover het besluiten betreft met betrekking tot het toewijzen van organen.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn op de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De stichting is een dienstverlenende organisatie voor alle transplantatie- en donorziekenhuizen in Nederland.

De vernietigingsbevoegdheid dient naar de mening van de indiener slechts te worden toegepast wanneer de stichting generieke besluiten neemt over transplantatie en transplantatietoewijzing waar politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus over bestaat of wat strijdig wordt geacht met het algemeen belang.

Leijten