Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 763

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 763 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BRUINS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de ontwerpLuchtvaartnota is opgenomen dat het Rijk een innovatiestrategie opstelt;

verzoekt de regering, aan de Kamer aan te geven hoe zij via de vormgeving van de innovatiestrategie de kans het grootst wil maken dat vliegen schoner, stiller en zuiniger wordt, te bezien of het instellen van een aanjager hierbij een rol zou kunnen spelen en hoe de verschillende spelers zoals de kennisinstituten en het bedrijfsleven bij de vormgeving worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Bruins