Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131936 nr. 75

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2011

Tijdens het overleg over de Luchtvaartnota op 7 februari 2011 (kamerstuk 31 936, nr. 71) is de toezegging gedaan om in de loop van 2011 de Luchtruimvisie aan de Tweede Kamer te doen toekomen. De eerste stap om tot deze Luchtruimvisie te komen, is het uitbrengen van bijgevoegde Startnota.1

Deze Startnota markeert de formele start van het project en beschrijft het doel, de aanleiding, de noodzaak en het verdere proces om samen met de relevante stakeholders te komen tot een robuuste en toekomstbestendige Luchtruimvisie.

De startnota heeft tot doel:

  • de relevante stakeholders te informeren over het project Luchtruimvisie (inhoud, aanleiding, noodzaak van en verdere proces);

  • te toetsen of de stakeholders de noodzaak en urgentie om te komen tot een Luchtruimvisie onderschrijven;

  • bij de stakeholders na te gaan of de gesignaleerde knelpunten in het huidige beheer en gebruik van het luchtruim worden herkend en of er wellicht nog aspecten ontbreken. Met het oog op het bovenstaande wordt in de startnota een aantal gerichte vragen gesteld.

Het consulteren van (nationale) stakeholders bij initiatieven voor wijzigingen in het luchtruim of procedures is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen zijn meegewogen. Om die reden is dit vastgelegd in de procedure voor «Gezamenlijk Luchtruim- en Procedure ontwerp» o.b.v. artikel 5. 11 Wet luchtvaart van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie. Ook in Europees (FABEC)/internationaal verband is het gebruikelijk om stakeholders te consulteren vanwege de mogelijke consequenties voor de verschillende luchtruimgebruikers.

In de periode van 1 april tot en met 30 april vindt consultatie van de stakeholders plaats over de Startnota. De reacties van de stakeholders dienen als input voor de Luchtruimvisie. De definitieve Luchtruimvisie ontvangt u eind 2011. Naar aanleiding van de motie Huizing/Haverkamp (kamerstuk 31 936, nr. 50) wordt u tevens vóór 15 juni 2011 per brief geïnformeerd over de resultaten van de analyse ten behoeve van de Luchtruimvisie waarin de luchtruimproblematiek van de luchthaven Lelystad wordt meegenomen. In de brief zullen richtinggevende uitspraken worden gedaan die het voor de Alderstafel mogelijk maken meer gedetailleerde inpassingsplannen te maken om te kunnen beoordelen of en zo ja, hoe de toekomstige luchthavenontwikkeling vorm kan krijgen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma

De Minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.