Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031936 nr. 727

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 727 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2020

Hierbij stuur ik u het Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV) toe1. Hiermee zetten we een stevige vervolgstap in de verduurzaming van de luchtvaart. Niet alleen leidt dit op termijn tot een vermindering van de CO2-uitstoot, tevens zorgt dit voor vermindering van stikstofuitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit. Het is goed te constateren dat de wensen van uw Kamer hebben bijgedragen aan en in overeenstemming zijn met de pijlers van het actieprogramma. Met het opleveren van dit actieprogramma geef ik tevens invulling aan moties van de leden Amhaouch en Paternotte (Kamerstuk 35 000 XII, nr. 48) om een plan uit te werken om elektrische vliegtuigen tot 2040 vrij te stellen van start-en landingsgelden, van het lid Amhaouch c.s. (Kamerstuk 31 936, nr. 603) om concrete afspraken te maken over een ambitieuze uitrol van elektrisch taxiën en van de leden Remco Dijkstra en Paternotte (Kamerstuk 35 300 XII, nr. 34) om de ambitie te hebben voorop te lopen in de elektrische luchtvaart door verschillende maatregelen.

Dit actieprogramma is de inhoudelijke uitwerking van de afspraken in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart om in 2030 tot de internationale kopgroep te behoren op het gebied van hybride elektrisch vliegen. Daarnaast geeft het een doorkijk naar de ambities voor 2050 en naar emissieloos vliegen, zoals dit als stip op de horizon voor 2070 in het akkoord is opgenomen. Om de ambities in 2030 te behalen werken we programmatisch met een innovatiestrategie via drie roadmaps: grondgebonden operaties, general aviation (GA) en de commerciële luchtvaart. De één miljoen euro, die op basis van het door de Kamer overgenomen amendement voor elektrisch vliegen is vrijgemaakt, gebruik ik om een vliegende start te maken met een aantal projecten binnen het actieprogramma. Naar verwachting zal hier in het voorjaar nadere invulling aan worden gegeven.

Tevens ga ik in de komende periode, samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, verder onderzoeken welke nationale en Europese instrumenten beschikbaar zijn voor het Actieprogramma. De verdere uitvoering van de kortetermijnagenda wordt opgepakt als een van de innovatiepaden van de Luchtvaartnota.

De Green Deal van de Europese Commissie biedt een mooi podium om onze duurzaamheidsambities op het gebied van luchtvaart ook binnen Europa breed onder de aandacht te brengen. Het belang van innovatie, de verduurzaming van de luchtvaart en de daarvoor noodzakelijke middelen heb ik tegen deze achtergrond dan ook met Eurocommissaris Timmermans besproken.

Ik zal uw Kamer periodiek informeren over de voortgang van de uitvoering van dit actieprogramma.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.