Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931936 nr. 535

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 535 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Ontvangen ter Griffie op 14 december 2018.

De voordracht voor het vast te stellen ministerieel besluit is aan de Kamer overgelegd tot en met 22 februari 2019.

De voordracht voor het vast te stellen ministerieel besluit kan niet eerder worden gedaan dan op 23 februari 2019.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2018

Op 14 december jl. heeft de ministerraad ingestemd met het verder in procedure brengen van ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten. In de bijlage van deze brief treft u dit ontwerpbesluit aan1.

Inhoud ontwerpbesluit

In de MER-actualisatie is geconstateerd dat de contouren voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen ten opzichte van de contouren en grenswaarden uit het MER 2014 en het Luchthavenbesluit. Naar aanleiding daarvan heb ik in mijn brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2018 (Kamerstuk 31 936, nr. 462) toegezegd dat het Luchthavenbesluit zal worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit dient ter uitvoering van deze toezegging.

Daarnaast wordt met het ontwerpbesluit, in aanvulling op de vastgelegde maximale gebruiksruimte, uitgedrukt in grenswaarden in handhavingspunten, de aanvullende grenswaarde van 45.000 vliegtuigbewegingen voor handelsverkeer per jaar in het Luchthavenbesluit vastgelegd. Bovendien worden aanvullende handhavingspunten in het Luchthavenbesluit opgenomen. Ook deze wijzigingen zijn aangekondigd in genoemde brief van 21 februari 2018.

Verder wordt de zogenoemde extensieregeling (met betrekking tussen start en landingen tussen 23.00 en 00.00 uur) aangescherpt, worden enkele kaarten bij het Luchthavenbesluit geactualiseerd en wordt het proces van monitoring toegelicht.

Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen wordt, zoals nader toegelicht in mijn brief aan uw Kamer van 28 november 2018 (Kamerstuk 31 936, nr. 526) geborgd via een ministeriële regeling en wordt gepubliceerd in de luchtvaartgids.

Procedure

Conform artikel 8.71 van de Wet luchtvaart zal het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekend worden gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om binnen zes weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken (zienswijzeprocedure). Het ontwerpbesluit zal ook via de regionale bladen worden aangekondigd en zal verder op de website van platform participatie (www.platformparticipatie) worden gepubliceerd. Daarnaast zullen in de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijsel informatiebijeenkomsten worden gehouden over het ontwerpbesluit. In verband met de noodzakelijke voorbereidingen voor deze zienswijzeprocedure en gelet ook op de wenselijkheid deze procedure te starten na de kerstperiode, zal de zienswijzeprocedure op 11 januari 2019 starten.

Op 11 januari 2019, gelijktijdig met de bekendmaking in het kader van de zienswijzeprocedure, start ook de formele voorhangprocedure en heeft uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit. Gelijktijdig met de bekendmaking in het kader van de zienswijzeprocedure zal ik het ontwerp aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten generaal verzenden.

Mijn reactie op de ingediende zienswijzen zullen worden opgenomen in de nota van antwoord. De nota van antwoord geeft ook aan welke punten uit de zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het besluit.

Op basis van de uitkomsten van de zienswijzeprocedure en na afronding van de voorhangprocedure zal het ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd, waarna het kabinet alle relevante informatie in samenhang zal beoordelen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl