Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831936 nr. 428

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 428 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2017

De afgelopen maanden is veel inzet gepleegd op het informeren en betrekken van inwoners en stakeholders bij de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Naast een ronde van informatiebijeenkomsten in Friesland, Overijssel en Gelderland voor zowel het brede publiek als voor bestuurders heeft er een drietal consultatietrajecten plaatsgevonden. Dit betreft een internetconsultatie bij het brede publiek, een consultatie van de luchtruimgebruikers en een adviesvraag aan een delegatie van bewoners. In deze brief breng ik u op de hoogte van de input die ik op de beide consultaties heb gekregen en ontvangt u eveneens het advies van de Bewonersdelegatie Lelystad Airport2. Aan het slot van deze brief schets ik het vervolgproces, inclusief de wijze waarop ik omga met de consultaties.

Internetconsultatie brede publiek

Van 5 oktober tot en met 2 november heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over de aansluitroutes bij het brede publiek. Van deze internetconsultatie is veelvuldig gebruik gemaakt. Er zijn in totaal ruim 6700 reacties binnengekomen. Ongeveer een kwart van de vragen is gerelateerd aan de aansluitroutes. Hierbij is een aantal concrete voorstellen voor aanpassing van de gepresenteerde ontwerp-aansluitroutes gedaan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het verleggen van routes om bepaalde woonkernen te ontzien en/of routes zoveel mogelijk boven water te laten lopen. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan over het verplaatsen van wachtgebieden (een gebied waarin vliegtuigen incidenteel rondvliegen voordat zij toestemming krijgen om veilig te landen) en het samenvoegen van vertrek- en naderingsroutes. Het uitvoeren van glijvluchten en het zoveel mogelijk vermijden van conditionele routes zijn ook in de consultatie ingebracht. In bijlage 1 treft u alle opbrengsten uit de internetconsultatie middels een verslag aan3.

Er waren daarnaast veel reacties die niet de aansluitroutes betroffen, maar veelal raakten aan andere relevante thema’s voor Lelystad Airport. Te denken valt aan vragen over milieu, veiligheid en de openstellingsdatum. Al deze vragen zijn geregistreerd en vervolgens gegroepeerd en beantwoord in het verslag. U treft dit aan in de bijlage van de internetconsultatie4. Zowel de deelnemers aan de internetconsultatie als de deelnemers aan de informatiebijeenkomsten worden per mail op de hoogte gebracht zodra het verslag ook op www.internetconsultatie.nl/lelystadairport en www.rijksoverheid.nl staat.

Consultatie luchtruimgebruikers

De nieuwe aansluitroutes hebben effect op andere luchtruimgebruikers, mede als gevolg van het zeer drukke en complexe luchtruim in Nederland. Het is daarom belangrijk dat luchtruimgebruikers in de gelegenheid gesteld worden om te reageren op de ontwerpvoorstellen van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Voordat de aansluitroutes, luchtruimwijzigingen en operationele procedures voor het gebruik van Lelystad Airport kunnen worden vastgelegd in wet- en regelgeving, is daarom een consultatieproces doorlopen. Hierin is ook steeds ruimte geweest voor luchtruimgebruikers om verhelderende vragen te stellen. Tevens hebben diverse gesprekken met betrokken partijen plaatsgevonden om een oplossing te vinden voor de gevolgen voor het paraspringen op Teuge Airport.

Uit de consultatie van de luchtruimgebruikers zijn voorstellen gekomen, die geclusterd zijn in vier thema’s. Deze betreffen onder meer de afmetingen van delen van het luchtruim (zowel nabij de luchthaven als verder daar vandaan), alsmede de voorwaarden waaronder daarin gevlogen mag worden. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan om ruimte te behouden voor bestaande recreatieve luchtvaartactiviteiten, zoals zweefvliegen. Ook de luchtruimgebruikers hebben een voorstel gedaan over de situering van de wachtgebieden. In bijlage 2 treft u alle opbrengsten uit deze consultatie aan5.

Advies bewonerscomité

In de afgelopen periode is aan een delegatie van bewoners uit verschillende delen van het land gevraagd om een advies uit te brengen over de wijze waarop het ministerie de consultatie van en communicatie met inwoners kan versterken. Daarnaast heb ik hen gevraagd de mogelijkheden voor verbeteringen van de ontwerp-aansluitroutes na te gaan. Tot slot heb ik de delegatie gevraagd te adviseren over alles wat zij verder relevant vindt. Daarvoor kreeg zij inzicht in alle verbetermogelijkheden die zijn voortgekomen uit de internetconsultatie en de consultatie van de luchtruimgebruikers. Deze bewonersdelegatie wordt voorgezeten door dhr. Ter Kuile.

In bijlage 3 treft u het advies van de Bewonersdelegatie aan6. Dit bevat voorstellen over de communicatie met en consultatie van inwoners, de toekomstige herindeling van het luchtruim, voorstellen over de aansluitroutes en het luchtvaartbeleid in algemene zin. De voorstellen over de aansluitroutes hebben onder andere betrekking op het ontzien van woonkernen en het wijzigen en opheffen van bepaalde routes. De voorstellen van de Bewonersdelegatie neem ik mee in de besluitvorming over de definitieve set aansluitroutes. De andere aanbevelingen zal ik bestuderen en betrekken bij het proces van de toekomstige herindeling van het luchtruim, dat ik samen met het Ministerie van Defensie integraal zal vormgeven. Daarnaast zullen aanbevelingen over het luchtvaartbeleid een plek krijgen in de door het kabinet aangekondigde Luchtvaartnota 2020–2040.

Vervolgproces

Met de stukken in de bijlage7 kan uw Kamer zich een beeld vormen van de consultaties en daarmee de input voor het traject om tot optimalisaties van de aansluitroutes te komen. De eindrapportages van deze trajecten worden gepubliceerd op de webpagina van de internetconsultatie, evenals op rijksoverheid.nl. Al deze voorstellen worden thans door LVNL en CLSK beoordeeld in het ontwerpproces om te komen tot een voorstel aan mij voor een definitief ontwerp van de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Op basis hiervan ga ik in overleg met regionale bestuurders.

Het is vervolgens mijn streven om rond de jaarwisseling te komen tot een definitief ontwerp van de aansluitroutes. De op deze aangepaste aansluitroutes gebaseerde actualisatie van het MER zal ik aanbieden aan de Commissie voor de m.e.r. Ook deze bied ik in afschrift aan uw Kamer aan. De Commissie voor de m.e.r. heeft vervolgens zes weken de tijd om een advies te geven. Ik zal uw Kamer over alle relevante ontwikkelingen informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

I.v.m. correctie in de datum.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
6

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
7

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.