Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731936 nr. 393

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 393 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2017

Op mijn verzoek heeft het Bureau BIT een toets uitgevoerd op het project civiel-militair Voice Communication System (VCS) bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Dit project wordt samen met het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) uitgevoerd als onderdeel van de civiel-militaire samenwerking tussen Luchtverkeersleiding Nederland en de militaire luchtverkeersleiding. VCS zal LVNL en CLSK helpen in hun verdere samenwerking en de communicatie met de gebruikers in het luchtruim verder verbeteren.

Op 15 augustus jl. heeft de Minister van BZK mij het definitieve advies toegezonden. Dit advies treft u aan in de bijlage1. Hierbij ontvangt u mede namens de Minister van Defensie de bestuurlijke reactie op dit advies.

Het verheugt mij dat BIT met tevredenheid kijkt naar de wijze waarop LVNL uitvoering geeft aan dit project en verwacht dat het project een grote kans van slagen heeft. LVNL en CLSK zetten daar ook vol op in.

Ten aanzien van CLSK ziet BIT enkele risico’s en doet zij enkele aanbevelingen. De door BIT gedane aanbevelingen zijn erg behulpzaam en zijn door het CLSK overgenomen. Hieronder worden de aanbevelingen kort opgesomd en wordt aangegeven op welke manier deze aanbevelingen zijn opgepakt en in praktijk worden gebracht.

Opvolging BIT advies

Het BIT adviseert CLSK zo spoedig mogelijk één projectleider aan te stellen die verantwoordelijk is voor alle noodzakelijke aanpassingen en het opstellen van een integraal stappenplan. Defensie volgt dit advies op en heeft de werkzaamheden binnen het project inmiddels zo veel mogelijk ondergebracht bij één projectleider.

Daarnaast doet het BIT een vijftal specifieke aanbevelingen aan Defensie, die allemaal worden overgenomen:

 • 1. Breng alle benodigde aanpassingen per vliegveld in kaart.

  Van 14 augustus tot 1 september houdt de leverancier samen met Defensie site surveys op de verschillende vliegbases. Op grond hiervan brengt de Projectleider de benodigde aanpassingen in kaart in een projectplan. Dit projectplan wordt in het vierde kwartaal van 2017 opgeleverd.

 • 2. Neem zo snel mogelijk een beslissing over uitbesteding van het ombouwen van de werkplekken op de verkeerstorens van CLSK aan de leverancier van het communicatiesysteem.

  Op basis van de eerdergenoemde site surveys wordt bepaald welke activiteiten zelfstandig door Defensie kunnen worden uitgevoerd en welke worden uitbesteed. De voorbereidingen voor de uitbesteding zullen nu al worden gestart, dit hoeft niet te wachten op de voltooiing ven het projectplan. Er is ruimte gemaakt in de begroting om dit te faciliteren.

 • 3. Breng de benodigde capaciteit in kaart en leg deze zoveel als mogelijk vast.

  In het integrale projectplan voor het Defensiedeel van het project wordt de benodigde capaciteit van Defensie uitgewerkt. De benodigde capaciteit zal vervolgens worden vastgelegd.

 • 4. Stel een realistische planning op waarin de inhoudelijke werkzaamheden en afhankelijkheden zichtbaar zijn. Combineer werkzaamheden in verkeerstorens zoveel mogelijk. Werkzaamheden in de torens werken immers verstorend voor de luchtverkeersleiding.

  Defensie onderkent het feit dat werkzaamheden in de verkeerstoren tot een minimum beperkt dienen te worden. Een realistische planning voor de werkzaamheden in de verkeerstorens, waarbij rekening is gehouden met vliegoperaties en afhankelijkheden, zal onderdeel zijn van het integrale plan.

 • 5. Realiseer zo snel mogelijk een oplossing voor de huidige «traffic light functie».

  De stoplichten-functionaliteit zorgt voor de regeling van verkeer rondom de start- en landingsbanen van de verschillende vliegbases. De stoplichten- functionaliteit die in het huidige VCS aanwezig is, zal niet meer terugkomen in het nieuwe VCS. Dit is een bewuste keuze. Deze functionaliteit hoort meer bij de infrastructurele installaties dan in een VCS. Deze werkzaamheden vallen daarom buiten de scope van het project. De werkzaamheden om de stoplichten-functionaliteit op een andere manier te realiseren worden reeds uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Oplevering wordt in het derde kwartaal van 2018 verwacht.

De CIO-offices van IenM en Defensie zullen gezamenlijk de opvolging van de aanbevelingen door LVNL en CLSK nauwgezet volgen. Het proces met BIT is als zeer positief ervaren. Ik wil hen mede namens LVNL en CLSK bedanken voor de prettige samenwerking.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.