Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731936 nr. 355

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 355 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 24 oktober 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 21 november 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 22 november 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2016

Onder verwijzing naar de in artikel 8.14 in samenhang met artikel 8.13 van de Wet luchtvaart voorgeschreven voorhangprocedure van vier weken zend ik u bijgaand het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) in verband met externe veiligheid en geluid1. Dit conform de aankondiging in de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2016 over wonen en vliegen in de regio Schiphol.2 De voorhangprocedure biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit zal tegelijkertijd worden bekendgemaakt in de Staatscourant om een ieder de gelegenheid te geven om binnen vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Het LIB bevat regels die beperkingen stellen aan het gebruik van gronden in het gebied rond de luchthaven Schiphol vanwege geluid en externe veiligheid. Bijgaand ontwerpwijzigingsbesluit betreft wijzigingen in de regels van het LIB ter verduidelijking en vereenvoudiging. Aan uw Kamer heb ik toegezegd om voortvarend juridische duidelijkheid te bieden over de bouwmogelijkheden binnen het zogenaamde 20Ke-gebied en regionaal ervaren knelpunten met de bestaande LIB-regels op te lossen. Met voorliggend ontwerpwijzigingsbesluit vul ik deze toezeggingen aan uw Kamer in. De ligging van de beperkingengebieden zal in een volgende fase worden gewijzigd, gelijktijdig met en gebaseerd op de wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB).

Met het voorstel krijgt de in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Actieagenda Schiphol aangekondigde juridische verankering van het 20Ke-beleid vorm conform recent daarover gemaakte afspraken met provincies, gemeenten en de luchtvaartsector over woningbouwmogelijkheden in het 2OKe-gebied rond Schiphol. Met deze wijzigingen wordt eveneens voor een belangrijk deel tegemoet gekomen aan knelpunten die met name gemeenten ervaren ten aanzien van de huidige regels in het LIB. Dit naar aanleiding van mijn toezegging om de knelpunten met de gemeenten te bespreken en over mogelijke oplossingen te besluiten.

Samenhangend met dit wijzigingsbesluit heb ik bestuurlijke afspraken gemaakt met bestuurders van gemeenten, provincie en de luchtvaartsector over de extra verantwoordelijkheid die de verruimde decentrale afwegingsruimte met zich meebrengt voor gemeenten. Dit gaat om de verantwoordelijkheid voor een goede informatievoorziening aan bewoners, een gedegen aanpak voor het afhandelen van klachten en het vrijwaren van de luchtvaartsector van extra kosten als gevolg van de ruimte voor planvorming. Met gemeenten en provincies is afgesproken dat zij in overleg met de luchtvaartsector voorstellen uitwerken om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wijziging van het LIB zal ik beoordelen of voldoende uitwerking is gegeven aan deze afspraken. Indien dit niet het geval is, zal ik het gewijzigde LIB niet in werking laten treden.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 665, nr.222