31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 336 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat drones voor commercieel gebruik reeds geregistreerd moeten worden en dat registratie van drones bij voorkeur dient plaats te vinden zonder grote administratieve lasten;

overwegende dat het voor de handhaving en de opsporing naar aanleiding van incidenten essentieel is dat een drone te herleiden is tot een eigenaar of gebruiker;

overwegende dat op Europees niveau in de EASA Basisverordening de eis van registratie reeds is opgenomen;

verzoekt de regering om, in overleg met Europa de mogelijkheden te onderzoeken voor een systeem waarbij drones geregistreerd kunnen worden met minimale administratieve lasten en daarover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Naar boven