Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 302

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 302 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2015

In het Algemeen Overleg van 30 september is toegezegd uw Kamer voor zover mogelijk nader te informeren over de verlening van medische certificaten aan vliegend personeel. Deze toezegging is gedaan naar aanleiding van vragen van het lid Monasch (PvdA) over het lopende strafrechtelijk traject en de gevolgen hiervan voor de verlening van medische certificaten.

Zoals eerder aan uw Kamer is gemeld in antwoord op vragen van het lid Hachchi (D66), loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de bij de onterecht afgegeven medische certificaten betrokken personen wegens valsheid in geschrifte. Twee hierbij betrokken personen zijn gedagvaard om op 26 november 2015 voor de rechtbank in Rotterdam te verschijnen. Mede naar aanleiding van overleg met het OM kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan in het belang van het lopende onderzoek.

Uiteraard deel ik uw zorg over de juiste medische verstrekking van medische certificaten. Van de oorspronkelijke 99 luchtvarenden kan ik u melden dat 91 een herkeuring hebben ondergaan met positief resultaat, waaronder alle verkeersvliegers. Ook de verkeerleider heeft een herkeuring ondergaan met positief resultaat. Slechts 8 personen – 4 pleziervliegers, 3 zweefvliegers en 1 lid van het cabinepersoneel – hebben nog geen aanvraag ingediend voor een herkeuring. De verantwoordelijkheid om te beschikken over een geldig medisch certificaat, en indien dit niet het geval is, niet te vliegen ligt primair bij deze personen.

Om ervan verzekerd te zijn dat de 7 keuringsinstanties en 13 zelfstandige artsen op de juiste wijze certificeren, worden – zoals bekend – naast het reguliere toezicht extra controles uitgevoerd, die eind november zijn afgerond. Tot nu is de helft van deze keuringsinstellingen en -artsen gecontroleerd met positief resultaat, waarbij met name is gekeken naar de noodzakelijke procedures en voorwaarden om het medisch beroepsgeheim te borgen, zoals de beveiligde toegang tot medische gegevens en bijbehorende registratiesystemen.

Mede gezien de voorlopige positieve uitkomst van deze extra inzet is het toezicht op de juiste afgifte van de medische certificaten maximaal geborgd. Als de extra controles zijn afgerond, zal ik uw Kamer hierover nader informeren. Datzelfde geldt voor de uitkomst van het strafrechtelijke traject indien dit leidt tot nieuwe inzichten voor het toezicht op de medische keuringsinstellingen en -artsen.

In de verwachting u voldoende geïnformeerd te hebben,

De Staatsecretatris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma