Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631936 nr. 300

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 300 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2015

Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer van 6 oktober jl. om een brief te ontvangen over de ontwikkelingen bij Air France KLM bericht ik u als volgt.

De directie van Air France heeft op 5 oktober jl. een reorganisatieplan gepresenteerd aan de ondernemingsraad van Air France met als onderdelen onder andere het schrappen van langeafstandsvluchten, reductie van de vloot voor de lange afstand en opschorting van een order voor nieuwe vliegtuigen. Hierdoor zouden 2900 werknemers overtollig worden, waarbij gedwongen ontslagen niet werden uitgesloten. Overigens heeft de heer De Juniac, de CEO van Air France KLM, mij toegezegd dat het schrappen van langeafstandsvluchten alleen bij Air France zal plaatsvinden.

Air France heeft dit zogenaamde «plan B» aangekondigd nadat het niet is gelukt om eind september jl. een akkoord te bereiken met de vakbonden voor vliegend personeel. Dit akkoord beoogde een verhoging van de productiviteit van werknemers. Zo moeten de piloten meer vluchten uitvoeren bij een gelijkblijvend salaris.

De bijeenkomst op 5 oktober bij Air France is verstoord door vakbondsleden, waarbij twee directeuren, de heren Broseta en Plissonnier, zijn aangevallen. De heftige beelden daarvan hebben mij geschokt en hebben terecht tot vele afkeurende reacties geleid, in Nederland en in Frankrijk. Ik sluit me aan bij de CEO van KLM, de heer Elbers, die heeft aangegeven dat deze gebeurtenissen onacceptabel zijn en alleen een respectvolle en voortdurende dialoog de basis kan zijn om de herstructurering van het bedrijf te bespreken.

De heer De Juniac heeft meteen na de incidenten op 5 oktober aangegeven dat de directie van Air France beschikbaar blijft om de onderhandelingen met de vakbonden te hervatten. Op 18 oktober heeft hij in een radiointerview aangegeven dat het aantal van 2900 in 2016 en 2017 te schrappen banen nog niet in beton gegoten is. Verstrekkende maatregelen zoals gedwongen ontslagen zouden kunnen worden vermeden als de vakbonden akkoord gaan met alternatieve maatregelen om kosten te reduceren. Air France heeft aangegeven dat de gesprekken met de vakbonden inmiddels weer zijn hervat.

Kostenreductie en productiviteitsverhoging zijn voor Air France KLM hard nodig in de uiterst competitieve luchtvaartmarkt. Bij KLM is men bezig met de invulling van de voorgenomen besparing van € 700 mln. en productiviteitsverhoging. KLM heeft in de zomer nieuwe CAO akkoorden gesloten en men is in gesprek met de ondernemingsraad over vernieuwing van mobiliteitsafspraken. Voor de toekomstige concurrentiepositie van de holding Air France KLM en dus ook van KLM is het van evident belang dat de directie van Air France de rug recht houdt en op korte termijn doorgaat met noodzakelijke maatregelen om de positie van de onderneming structureel te versterken. Ik heb dit op 8 oktober en marge van de EU Transportraad ook besproken met mijn Franse collega Vidalies en blijf met hem in contact staan over de verdere ontwikkelingen.

Behoud en versterking van de mainportfunctie en het bestemmingennetwerk op Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie. Hiertoe dienen optimale randvoorwaarden te worden gecreëerd. In dat kader kan worden gewezen op de komende actieagenda Schiphol 2016–2025. In de brief van 29 september jl. (Kamerstuk 29 665, nr. 219) van Minister Kamp van Economische Zaken en mij is deze actieagenda aangekondigd en aangegeven dat deze begin 2016 aan de Kamer wordt gestuurd. De actieagenda adresseert de vraagstukken voor de korte en middellange termijn voor de mainport Schiphol en de Nederlandse luchtvaartsector in het licht van de actuele ontwikkelingen in de Europese en de mondiale luchtvaart.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld