31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2014

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft mij op 30 januari jl. verzocht het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven naar de Kamer te sturen alvorens het wordt ondertekend.

Dit ontwerp-luchthavenbesluit vloeit voort uit de Wet luchtvaart. Het geeft uitwerking aan het Aldersadvies Eindhoven, dat het kabinet heeft overgenomen. Het kabinetsstandpunt over het Aldersadvies is op 14 december 2010 aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 31 936, nr. 45). Op 7 februari 2011 heeft uw Kamer de motie-Haverkamp/Huizing (Kamerstuk 31 926, nr. 51) aangenomen waarin zij het kabinet vraagt om een voortvarende uitvoering van het Aldersadvies Eindhoven.

Vorig jaar is het ontwerp-luchthavenbesluit in een bestuurlijk overleg besproken met de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten en heeft het samen met het Milieueffectrapport ter inzage gelegen. Thans worden de reacties op de ingediende zienswijzen opgesteld en wordt het milieuonderzoek aangevuld. Dit zal naar verwachting niet resulteren in een aanzienlijke wijziging van het ontwerp-luchthavenbesluit.

Uit de Wet luchtvaart volgt niet de verplichting om het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven bij de Tweede Kamer ter voorhang aan te bieden. Ingevolge uw verzoek bied ik u echter hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven aan, zoals dat ter inzage heeft gelegen1.

Het is de bedoeling het definitieve luchthavenbesluit, na het advies van de Raad van State, midden dit jaar voor ondertekening aan de Koning aan te bieden en het vervolgens te publiceren. Het streven is onverminderd gericht op de voortvarende uitvoering van het Aldersadvies Eindhoven.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven