Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931936 nr. 1

31 936
Luchtvaartbeleid

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2009

Hierbij bieden wij u, namens het kabinet, de Luchtvaartnota «Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie» aan.1 Tegelijkertijd met de Luchtvaartnota ontvangt u:

1. De recent ontvangen brieven van de heer Alders, waarin het resultaat wordt beschreven van de eerste bijeenkomsten van Alders in de regio (Eindhoven en Lelystad).1

2. Het SEO rapport, waarin mede op verzoek van de Tweede Kamer, een onderbouwde geactualiseerde groeiprognose voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020 is uitgevoerd.1

3. De eindrapportage van het onderzoek «Benchmark Luchthavengelden en Overheidsheffingen 2008». Deze benchmark 2008 geeft een overzicht van de hoogte van luchthavengelden en overheidsheffingen op negen grote Europese luchthavens.1

Aanleiding

In de Beleidsagenda Schiphol van 2007 is een strategische beleidsvisie op de luchtvaart in Nederland aangekondigd. In de Luchtvaartnota worden de lopende beleidstrajecten in samenhang geschetst en wordt de beleidsagenda voor de luchtvaart voor de komende jaren integraal neergezet, ook voor de lange termijn. Het verder ontwikkelen van een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie staat in de Luchtvaartnota centraal.

Proces

De Luchtvaartnota is tot stand gekomen na een uitgebreid consultatieproces met diverse betrokkenen. In de uitvoeringsagenda wordt een overzicht gepresenteerd van de acties, waar nu voortvarend mee aan de slag wordt gegaan. Voor de zomer kunt u in ieder geval het advies van de heer Alders over het proces in zowel Eindhoven als Lelystad en een voorstel over de aantalsnormen voor het nieuw normen- en handhavingsstelsel tegemoet zien.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.