Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331935 nr. 11

31 935 Beleidsdoorlichting Financiën

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2012

Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, het rapport toekomen over het evaluatieonderzoek naar de afdrachtvermindering onderwijs 1). Aan de Tweede Kamer is begin 2011 door de minister van Financiën toegezegd dat de afdrachtvermindering onderwijs in 2012 zal worden geëvalueerd (Kamerstukken II, 2010–2011, 31 935, nr.8). Het rapport is geschreven door Regioplan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer