31 933 De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2010

Naar aanleiding van de toezegging van de minister van Verkeer en Waterstaat aan uw Kamer van 24 juni 2010 inzake de mogelijkheden om I-CE toch subsidie te blijven verlenen voor hun initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking (toezegging ID 778), bericht ik u dat de penvoerder met wie I-CE een alliantie vormt een bezwaarprocedure is gestart tegen de afwijzing van zijn aanvraag in de eerste fase voor MFS II-subsidie. De uitkomst van deze bezwaarprocedure dient te worden afgewacht alvorens uitspraken kunnen worden gedaan. Voor het overige verwijs ik u naar mijn Kamerbrief van 23 april 2010 en naar mijn reactie op het Schriftelijk overleg van 27 mei jl. onder referentie 31 933.

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

Naar boven