Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031915 nr. 16

31 915
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

nr. 16
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 2 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is, te bezien hoe de verplichte vorm van nazorg voor jeugdigen die krachtens een jeugddetentie of Pij-maatregel in een justitiële jeugdinrichting hebben verbleven gaat werken in de praktijk;

verzoekt de regering dit onderdeel van het wetsvoorstel vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren en in de tussentijd door middel van voortgangsrapportages de Kamer hierover op de hoogte te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen