Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031915 nr. 14

31 915
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

nr. 14
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 28 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is te bezien hoe de verplichte vorm van nazorg voor jeugdigen die krachtens een jeugddetentie of PIJ-maatregel in een justitiële jeugdinrichting hebben verbleven, gaat werken in de praktijk;

verzoekt de regering dit onderdeel van het wetsvoorstel twee jaar na inwerkingtreding te evalueren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen